Av spesialrådgiver Ketil Krogstad

God boligplanlegging handler om å ta et valg og stå for det. I Norge prøver vi å gjøre alle til lags, noe som ofte fører til krevende prosesser, vanskelige valg og til sist – skuffelse.

Få saker skaper så stort engasjement som fortetting i småhus og villaområder. I Oslo åpnet kommuneplan for omfattende blokkbebyggelse på Nedre Grefsen og Smestad, men nå har flere av partiene ombestemt seg etter sterkt press fra beboerne i området.

Gode planer skapes ikke ved å rygge når motstanden blir for stor. For realiteten er jo at sterke interessemotsetninger ikke løses ved konsensus.

Motsetninger kan være uforenlige. Utbygging, eller ingen utbygging. Bevaring eller riving. Slike motsetninger løses ved å ta en beslutning, og stå for den.

Selvsagt skal vi ha medvirkning. Alle skal ha mulighet til å si sitt. Fortetting med kvalitet må skje i dialog med innbyggerne og berørte. Men alle kan ikke bli hørt og alle kan ikke få. De som står steilt på «ingen utbygging» må kunne overkjøres.

Politiske beslutninger skaper vinnere og tapere, fordi politikk i sin natur dreier seg om fordeling av goder og byrder. Reguleringsplan er fulle av politikk, på samfunnsnivå og individnivå. De som får de største byrdene vil aldri føle seg «hørt».

Slik er det.

Og det må kommuniseres tydeligere. Lovverk og veiledning til arealplanlegging er imidlertid gjennomsyret av et språk som gir forventninger om at alle skal høres og alle skal få.

Utbyggingspolitikk og planlegging bør dreie seg om å sette mål for utvikling av samfunnet. Det å møte samfunnsutfordringer som flyttemønster, aldrende befolkning, unges boligbehov, transport og miljø. Også må det prioriteres og skjæres igjennom.

Det må velges side, mellom storsamfunnets behov og konsekvenser for naboskap, mellom flere nye boliger og bevaring av villaer og eplehager.

Denne virkeligheten må komme tydeligere fram i beskrivelse og ambisjoner for planlegging og planprosessene.

Vi må slutte å snakke om arealplanlegging som prosesser og verktøy som skal fange opp alle gode intensjoner, og møte alle ønsker og behov.

Planlegging skal brukes for å nå samfunnets mål. For storbyenes del innebærer det nå å møte befolkningsvekst ved å bygge flere boliger nær bysentra og kollektivknutepunkt.

Ketil Krogstad jobber med interessepolitikk innenfor bolig og bygg i NBBL. Hans spesialområder er plan- og byggesak. Følg Ketil på LinkedIn