Borgerlig bolig-paternalisme

Med unntak av noen små mindre dipp har boligprisene pekt oppover i mer enn 25 år. Dette har gitt mange godt voksne en solid egenkapital, mens det samtidig har skapt en høy terskel inn i boligmarkedet for de unge. Fra ulike deler av det politiske landskapet har det derfor blitt framført bekymringer på vegne av dem som ikke får hjelp hjemmefra til å kjøpe sin første bolig.

Samling av bolig, bygg og plan

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) la tidligere i år fram en rapport som avdekker stor usikkerhet blant utbyggere om hva de kan forvente seg av krav fra kommunene i planprosesser. Rapporten tegner også et bilde av ganske stor gjensidig mistillit mellom utbyggere og kommunen.

Oppgradering er byfornyelse

Større moderniseringsutfordringer i områder med konsentrert boligbebyggelse havner raskt i skjæringspunktet mot byfornyelse. Det er mange gode grunner til å få i stand dette, men ikke uten offentlig deltakelse.

Trøblete vingling i eierlinja

Finansminister Siv Jensen sa nylig på Eiendom Norges konferanse at «regjeringen vil at flere skal ha mulighet til å eie egen bolig». Samtidig forsvarte hun en streng boliglånsforskrift, som utvilsomt gir færre med liten egenkapital mulighet til å bli eiere av egen bolig.